Privacy policy

1. Algemeen

Wij, Qualitax BV BV, Doornikse Heerweg 136, 9700 Oudenaarde, 0841.869.235, (hierna “wij” of “Qualitax”) zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt.

Qualitax ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

Qualitax respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website: https://www.qualitax.be/ (hierna “website”) en haar klanten en draagt er zorg voor dat  de persoonsgegevens die u aan Qualitax verschaft te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

Qualitax zal uw persoonsgegevens enkel verzamelen, bewaren, verwerken en overdragen overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese privacywet- en regelgeving, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”).

Qualitax hanteert de volgende principes voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens:

 • Qualitax gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de uitdrukkelijk omschreven of wettelijk vastgelegde doeleinden;
 • Qualitax verzamelt niet meer informatie dan noodzakelijk is;
 • Qualitax bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk; en
 • Qualitax geeft uw persoonsgegevens enkel door met het oog op de uitdrukkelijk hieronder vermelde doeleinden.


Op deze pagina leest u welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website en/of diensten gebruikt of lid wordt van Qualitax, hoe we deze persoonsgegevens verzamelen, waarom we deze persoonsgegevens verzamelen, alsook op welke rechtsgronden.

Tevens zetten wij uiteen met wie uw persoonsgegevens desgevallend kunnen gedeeld worden, wat uw rechten zijn en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.   

Als u de bepalingen van deze privacy policy accepteert, gaat u ermee akkoord dat Qualitax uw persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten die in deze privacy policy worden uiteengezet.

Deze privacy policy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Qualitax zelf worden verwerkt. Qualitax aanvaardt - in zoverre wettelijk geoorloofd - geen enkele aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van organisaties die door derden worden beheerd.

2. Persoonsgegevens

2.1 Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld?

Qualitax verzamelt uw persoonsgegevens onder andere wanneer u:

 • Gebruik maakt van onze diensten, het contactformulier invult op de website, klant wordt of ons op een andere manier contacteert;
 • Wanneer u mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten;
2.2 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Qualitax kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam (voor- en achternaam);
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres
 • Uw professionele activiteit/ hoedanigheid;
 • Financiële gegevens: Financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummers, etc.), inkomsten, schulden, uitgaven, etc.
 • Samenstelling gezin


Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat wij u onze diensten niet of niet optimaal kunnen aanbieden.

2.3 Voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden (en op basis van de volgende rechtsgronden) gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

 • om alle diensten die wij aanbieden ter beschikking kunnen stellen;
   

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, met name de ontwikkeling van onze activiteiten en diensten alsook het verbeteren van onze diensten, waarbij deze belangen zwaarder doorwegen dan uw recht op privacy:

 • om te reageren op uw vragen en/of klachten;
 • om u op de hoogte te houden van onze acties indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven;
 • om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
   

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, zoals:

 • Om informatie over u te verstrekken aan overheidsinstanties of op basis van wet- en/of regelgeving.
   

U kan te allen tijde uw toestemming intrekken of uw toestemming wijzigen door een e-mail te sturen naar  Marc@qualitax.be of door middel van de daartoe voorziene afmelding in onze communicatie.

2.4 Aan wie kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven?

Als u persoonsgegevens verstrekt aan ons in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens uitsluitend met derden gedeeld in opdracht en ten behoeve van de diensten die u van ons kan bekomen.

Zo kunnen bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens gedeeld worden met overheidsinstanties in het licht van de uitvoering van onze diensten.

Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

2.5 Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteren wij de algemene wettelijke bewaartermijnen van 10 jaar. Wij verwerken uw persoonsgegevens in ieder geval nooit voor een termijn langer dan strikt noodzakelijk. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een uitvoering van een overeenkomst is de uiterste bewaartermijn 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst in kwestie.

Na het verstrijken van bovenvermelde verjaringstermijnen, verwijderen of anonimiseren wij al uw persoonsgegevens.

2.6 Op welke wijze worden uw persoonsgegevens beschermd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens in een voldoende afgeschermde omgeving worden bewaard en dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Zo worden uw persoonsgegevens opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij en dit telkens binnen de Europese Economische Ruimte.

Voor meer informatie over hoe wij deze beveiliging inrichten, kan u contact opnemen met Marc@qualitax.be.

3. Cookies

Via onze website kunnen wij gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Op heden maken wij daar nog geen gebruik van. Indien dit verandert, zal de privacy verklaring gewijzigd worden en zullen wij ook een link opnemen naar onze cookie statement.

4. Uw rechten

U beschikt te allen tijde over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Qualitax wanneer wij niet langer het recht hebben deze te gebruiken, te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als wij deze te lang bewaren, of te eisen dat, in bepaalde omstandigheden, de verwerking aan restricties wordt onderworpen. U heeft in het bijzonder het recht om kosteloos en zonder enige verantwoording bezwaar te maken tegen direct marketing.
   
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd.
   
 • Inzage enrectificatie: u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als wij erkennen dat wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken, verstrekken wij u deze gegevens in principe kosteloos. Voordat wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken, vragen wij u mogelijks om een bewijs van identificatie en voldoende informatie over uw interacties met ons voor te leggen, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden en uw identiteit kunnen garanderen.
   
 • Recht op verwijdering: u heeft het recht om alle gegevens met betrekking tot u te laten verwijderen, behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld om een transactie te bewijzen of bij een wettelijke vereiste.
   
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gebruikelijk, gestructureerd, machine leesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.
   
 • Recht op intrekking van toestemming: wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.


Bovenstaande rechten kunnen slechts worden uitgeoefend op redelijke wijze in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Wanneer u deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen via Marc@qualitax.be.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen, behoudens ingeval van buitensporige verzoeken, manifest ongegronde verzoeken of veelvuldig herhaalde verzoeken waarbij wij een redelijke administratieve kost kunnen aanrekenen.

Wij reageren binnen één (1) maand op uw verzoek na ontvangst.

Bij complexe of veelvuldige verzoeken kan deze termijn verlengd worden met nogmaals twee (2) maanden. Wij brengen u in ieder geval binnen één (1) maand op de hoogte ingeval van een verlenging.  

5. Wijziging van de privacy policy

Deze privacy policy kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacy policy te raadplegen.

De laatste wijzigingen werden aangebracht op 9 maart 2023.

6. Vragen en feedback

Wij streven ernaar deze privacy policy strikt na te leven. Als u vragen heeft over deze privacy policy of hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u steeds met ons contact opnemen via Marc@qualitax.be of ons een brief te sturen naar Qualitax,Doornikse Heerweg 136, 9700 Oudenaarde.

7. Klachten

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u indienen bij Marc@qualitax.be

U heeft ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax:  +32 (0)2 274 48 35

Mail: contact@apd-gba.be

Qualitax Accountancy

Doornikse Heerweg 136, 9700 Oudenaarde

© 2023 Qualitax

|

|

|